Projeler – Bir Projem Var Oturumu

Proje 1 Ersin Köseoğlu, A. Erdem Canda, M.Derya  Balbay 
Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı İstanbul
Kronik pelvik ağrı tedavisinde antihipertansif tedavi
   
Proje 2 Ferhat Keser, Mustafa Kaan Akalın, Özgür Efiloğlu, Turgay Turan, Asıf Yıldırım
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Anabilim Dalı
Orta veya yüksek riskli mesane kanserinde BCG instilasyonunun sağ kalıma etkisi var mı?
   
Proje 3 Ayberk İplikçi, Özgür Efiloğlu, Asıf Yıldırım
İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Üroloji Kliniği
Klinik anlamlı prostat kanseri tanısında PI-RADS versiyon 2.1 aracılığı ile; biparametrik MRI – multiparametrik MRI karşılaştırması
   
Proje 4 Mehmet Çağlar Çakıcı, Asıf Yıldırım
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği
Spermatik Kord İnvazyonu ile Metastatik Testis Kanseri Korelasyonu Retrospektif
   
Proje 5 Mehmet Çağlar Çakıcı, Asıf Yıldırım
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği
Spermatik Kord İnvazyonu ile Metastatik Testis Kanseri Korelasyonu Prospektif
   
Proje 6 Hüseyin Özgür Kazan, Meftun Çulpan, Asıf Yıldırım 
İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği
Prostat kanserinde PDL-1 ekspresyonunun regulasyonunda, PI3K ve JAK/STAT yolaklarının etkisi
   
Proje 7 Muhammet Çiçek, Meftun Çulpan, Hüseyin Özgür Kazan, Asıf Yıldırım
İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği
Prostat kanserinde upgrade’i öngörmede reaktif stromal grade, LIM domain kinase 1 ve Ki-67 immünhistokimyasal incelemelerinin rolü
   
Proje 8 Murat Keske, A.Erdem Canda, M.Derya Balbay
Kayseri Şehir Hastanesi Üroloji Kliniği
Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Kliniği

Primer kas invaziv olmayan mesane tümörlerinde intravezikal mitomisin C (MMC) verilme zamanlamasının onkolojik parametreler üzerine etkisinin araştırılması
   
Proje 9 Murat Keske, A.Erdem Canda, M.Derya Balbay
Kayseri Şehir Hastanesi Üroloji Kliniği
Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Kliniği

Üst üriner sistem ürotelyal hücreli karsinomu ön tanısı ile radikal nefroüreterektomi ve mesaneden cuff eksizyonu yapılan hastalarda peroperatif olarak intravezikal 40 mg MMC verilmesinin mesane nüks tümör gelişimi üzerine etkilerinin araştırılması:
   
Proje 10 Bayram Doğan, A. Erdem Canda, M. Derya Balbay
Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Üroloji ABD
Koç Üniversitesi, Üroloji ABD

Tamamen endofitik olan ve endofitik olmayan renal kitlelerin tümör özelliklerinin, operatif sonuçlarının, patolojik sonuçlarının, komplikasyonlarının ve onkolojik sonuçlarının retrospektif ve prospektif olarak karşılaştırılması
   
Proje 11 Bahri Gök, Abdullah Erdem Canda, Mevlana Derya Balbay
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniveristesi Tıp Fakültesi, Ankara
Şehir Hastanesi Üroloji Kliniği, Ankara
Koç Üniveristesi Tıp Fakültesi Üroloji Kliniği, İstanbul

Neo-adjuvan kemoterapi alan ve almayan hastalarda radikal sistektomi sırasında lenf nodu diseksiyonu sınırları nasıl olmalıdır?: Extended yada sınırlı extended
   
Proje 12 Ahmet Özet
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji
BD60 Yaş aştı prostat kanserinde BRCA 1 ve 2 mutasyon durumu ve prognoz ile ilişkisi